اعضای هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهعلی رضا صمیمی‌فر
رئیس هیأت مدیرهعادل آذر
نائب رئیس هیأت مدیرهسعید عباسی

معاونین شرکت

معاون سرمایه گذاریمهدی امیری
معاون مالی و اداریمحمد لطفی
چارت سازمانی
چارت شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
Menu